Arrangementene på vei ut av pandemien 

Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. Rundt 40 arrangører har i en eller annen form fått bistand fra oss i 2021. Vi opplever at aktiviteten og mangfoldet er stort, og at mange er klare og lysten til å arrangere igjen. Videre kan vi slå fast at våre fyrtårn er trygt gjennom pandemien, og at vi har satt spor med de mesterskapet vi har arrangert, EM-curling og VM snøsport.

På veg ut av Pandemien

Visit Lillehammers skal være en viktig støttespiller og samarbeidspartner i arbeidet med å skaffe flere samt utvikle nye og eksisterende arrangement i vår region. Vi skal i samspill med arrangører bidra til å skape størst mulige verdier for regionen til beste for alle. VL skal være et kompetanseorgan og koordinator for både arrangører, arenaeiere, det offentlige samt våre øvrige medlemmer. Vår oppgave er å spille en aktiv rolle i dette fellesskapet for å få fram verdien og viktigheten ved å satse på arrangement. Arrangementskoordinator har jobbet i ulike fora for å bidra til å skape samspill mellom arrangement, det offentlige og våre medlemmer. De faste arrangementene gjennom året er svært viktige, både mht.profilering, gjestedøgn og ringvirkninger. Medieovervåkning gjennomføres på de største arrangementene.

2021 ble et spesielt år som 2020, men på tampen av året så vi igjen lysninger i horisonten. Utsatt mesterskap ble arrangert, årlige arrangement ble gjennomført, noen med klare begrensninger mens noen ble avlyst fordi reglementet og retningslinjer medførte for mye ekstraarbeid. Den siste er meget forståelig. For de aller fleste har imidlertid kompetanseordningen fungert bra, slik at de kommer ned igjen på beina. Her finnes det selvfølgelig unntak, og verst har det gått utover underleverandører, da særlig til de store arrangementene.

Når det er sagt så betyr det ikke at 2021 ikke var et aktivt år. Hele tiden har det vært stort fokus på hva kan vi arrangere, og arrangører har hatt både plan A-B-C osv. I tillegg har det vært mulig å se på nye utviklingsoppgaver.

Nasjonal arrangementsstrategi

Visit Lillehammer har de siste 10 årene hatt en aktiv rolle i arrangementsturismearbeidet til  Innovasjon Norge. Her er vi gjennom det siste året fått på plass mye. For første gang  er arrangementsturisme en del av den nasjonale reiselivsstrategien. Arbeidet har også ført til tettere og bedre dialog med både kultur-Norge og ikke minst Idretts Norge. Egne avtaler er gjort mellom Innovasjon Norge og NIF og samtlige særforbund. Det er opprettet en egen ordning i KUD hvor mindre mesterskap som ikke kan forventes finansiert av sponsor og TV-rettigheter kan søke om statlig finansiering.  Curling-EM i november var et slik arrangement. I disse planene ligger det også et mål om å opprette et nasjonal kompetansesenter for arrangement. Foreløpig er det ikke bevilget penger til denne satsningen. Det er dog ingen tvil om at Innovasjon Norge  med Lillehammer på laget har fått en status som en viktig og naturlig samarbeidspartner i forhold til innflagging av nye arrangement til Norge. Videre har dette blitt en viktig møteplass. Pandemien har selvfølgelig satt sitt preg også her, men vi var samlet i Trøndelag under NIPA-konferansen (https://nipa.no), i Oslo i forbindelse med VM i bryting og i Bergen i forbindelse med NM veka. (vinteren 2022). Studieturen til Lillehammer i forbindelse med VM i snøsport ble avlyst på grunn av pandemien. Målsettingen om et mer forpliktende avtale mellom Innovasjon Norge og arrangementsbyene har vært flittig diskutert. På tampen av 2021 ble en avtale mer konkretisert, og det er forventet at avtalen vil kunne underskrives i starten av 2022.

Stein B Olsen fra GD forsiden "fra null til hundre på få uker"

Skjermdump fra GD | Tirsdag 5. oktober 2021

Over til det regionale

Med den nasjonale arrangementsstrategien som bakteppe er vegen kort over til den vedtatt regionale arrangementsstrategien, (for kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer). I denne gruppe har vi jobbet videre med organiseringen og styringsform. Det er nedsatt ei egen styringsgruppe som består av Interkommunalt Politisk Råd (tidligere regionrådet ) sammen med næringssjef og reiselivssjef. Sekreteriatet består av en fra Visit Lillehammer (Stein B.) og Lillehammer Region Vekst (Øivind Pedersen). Møtene i styringsgruppa følger gjerne møtene i Interpolitisk Råd, og legges i bakkant av disse. Organisasjonsmodellen er i ferd med å finne sin form. Det er møter seks ganger i året i IPR.

Det viktigste prosjektet i 2021 var akkvisisjonsprosjektet, prosjektet ble ledet av Eiliv Furuli i samarbeid med Øivind Pedersen og Stein B. Olsen. Arbeidet har kartlagt en rekke mulige arrangement, og har kommet opp med en egen anbefalingsliste. Det understrekes dog at dette i alle høyeste grad er ei liste som lever hele tiden, og det er viktig å fange opp de signaler som kommer fra de mange arrangementsmiljøene. Videre er det slik at vi er en attraktiv samarbeidspartner, og det er mange som ønsker å samarbeid med oss.

I Pandemien har vi hatt en rekke møter med de forskjellige arrangementsmiljøene. Behovet for informasjon har vært stort, og Teams har vært et nyttig verktøy. Vi greide også i samarbeid med Midt-Gudbrandsdal Regionråd og Interkommunalt politisk råd i Lillehammerregion og gjennomføre et fysisk stormøte for arrangører på Nermo. Her møttes de fleste av våre arrangører samt mange fra det offentlig til en faglig diskusjon med avsluttende middag. Av mer triviell art så har vi fått opp et eget profileringsskilt for arrangement ved innkjøringen til Lillehammer. Her kan vi profilere arrangement mot de veifarende. Dette er noe som har vært etterspurt lenge.

Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. Rundt 40 arrangører har i en eller annen form fått bistand fra oss. Vi opplever at aktiviteten og mangfoldet er stort, og at mange er klare og lysten til å arrangere igjen. Videre kan vi slå fast at våre fyrtårn er trygt gjennom pandemien, og at vi har satt spor med de mesterskapet vi har arrangert, EM-curling og VM snøsport.

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer