Prosjektledere:

}

2019 - 2020

Aktuelle dokumenter:

Forprosjekt Digital strategi

Digital strategi

Dette prosjektet har som mål å øke verdiskapingen hos reiselivsaktører og arrangører i Innlandet gjennom å forsterke og utvikle inntektsmodeller basert på digital strategi. Forprosjektet avdekte behov for å innovere i forretningsmodellene, og da særlig gjennom mer systematisk kundeinnsikt og bedre kundedialog. Dette både på enkeltaktør nivå, men også gjennom større samarbeid på tvers.

Mål

Hovedmål i prosjektet:

Hvordan etablere nye, eller forsterke eksisterende digitale forretningsmodeller som kan skape nye inntektsstrømmer hos reiselivsaktørene og arrangører i Innlandet.

Overgripende aktiviteter:

 1. Kompetanseheving

Utarbeide en organisering av kompetanse og verktøy som vil gjøre det mulig å implementere ny teknologi og kunnskap over i drift hos aktørene.

 1. Innsikt innlandet

Kartlegge hvilke aktører som sitter på hvilken type data i Innlandet. Hvordan med grunnlag i dette skape økt kompetanse, synlighet og salg av regionen basert på fakta, kompetanse, dialog og deling?

Delmål

 • Utarbeidet tre-fem nye former for digitale inntektsstrømmer
 • Gjennomført minimum 3-4 piloter basert på arbeidet med digitale inntektsstrømmer
 • Styrke kunnskapen og arbeidsprosesser innen digitale forretningsmodeller i bedriftene og gjennom økt samhandling på tvers av aktørene
 • Basert på forretningsmodellene og digital startegi, velge relevante digitale verktøy
 • Utarbeide en forretningsmodell til et mulig engasjementssenter/kompetansesenter
 • Utarbeide en organisering av kompetanse og verktøy som vil gjøre det mulig å implementere ny teknologi og kunnskap over i drift hos aktørene.

Caser

I forprosjektet ble det identifisert en rekke caser som er aktuelle å se på i forbindelse med dette prosjektet. Disse er et utgangspunkt for arbeidet med pilotene i prosjektet.

Case 1: Økt dialog mellom destinasjoner, kommuner, tilbydere og deltidsinnbyggere

Utarbeide digital strategi med mål om:

 • økt dialog mellom kommunene og deltidsinnbyggerne
 • økt dialog mellom deltidinnbyggerne og destinasjonselskapene
 • personifisert og attraktivt innhold som er relevant og dekker servicebehovene hos deltidsinnbygerne
 • økt omsetning for tilbyderne

Kartlegging av løsninger for systematisk datafangst inngår i arbeidet.

Case 2: Store aktører – kundeadferd

Utarbeide digital strategi med mål om systematisk datafangst om gjestene generelt og deres adferd for å danne et grunnlag for bedret og mer personifisert kommunikasjon, bedre samarbeid med andre aktører og økt omsetning basert på nye inntektsstrømmer.

Kartlegging av løsninger for systematisk datafangst inngår i pilotarbeidet.

Case 3: Destinasjoner og aktører – Salg og pakketering

Basert på kundeadferd og kundenes behov identifisere attraktive løsning for pakketering og salg av reiselivsprodukter. Produkter enkeltvis og i samarbeid med andre produktaktører.

Kartlegging av løsninger for systematisk datafangst inngår i pilotarbeidet.

Case 4: Kundereisen ved arrangementer (kultur og idrett)

Utarbeide digital strategi med særlig fokus på kundeopplevelsen før, under og etter et arrangement for å gjøre tilbud til kunden/potensielle deltakere mer personifisert og enklere tilgjengelig. Dette skal føre til bedret kundeopplevelse, økt omsetning for arrangørene og deres omgivelser samt større grad av gjenkjøp/gjengdeltagelse.

Identifisering av et mobilbasert verktøy inngår i pilotarbeidet.

Case 5: Besøksattraksjoner – opplevelse

Utarbeide digital strategi med særlig fokus på kundeopplevelsen før, under og etter et besøk for å gjøre tilbud til besøkende/potensielle besøkende mer personifisert og enklere tilgjengelig.

Kartlegging av tilgjengelige digitale opplevelser inngår i pilotarbeidet.

Case 6: Arrangører og destinasjoner – lojalitet

Med utgangspunkt i en digital strategi; hvordan kan destinasjoner og arrangører skape økt lojalitet og mersalg, samt ha en relevant og personifisert dialog med ulike målgrupper.

Kartlegging av systemer for digitale belønningssystemer inngår i piloteringsarbeidet.