Generalforsamling

Torsdag 20. april 2023

}

kl 12:00-14:00

Clarion Collection Hotel Hammer

Innkalling:

Generalforsamling Visit Lillehammer

Vedlegg:

Vedlegg publiseres fortløpende når klart ! 

1. Årsregnskap 2022 med årsrapport, resultatregnskap, balanse og noter og styrets årsrapport

2. Revisors beretning

3. Fullmakt til å møte på generalforsamling

4. Valgkomiteens forslag til styre

 

Generalforsamling Visit Lillehammer

Alle medlemmer i Visit Lillehammer er velkomne til å delta på generalforsamlingen, kun aksjonærer har stemmerett. 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt oversikt over antall stemmer
  2. Valg av referent og to personer til å underskrive protokoll
  3. Gjennomgang og godkjenning av selskapets årsregnskap og årsrapport for 2022, samt revisor sin beretning
  4. Dekning av underskudd
  5. Valg av styre
  6. Valg av valgkomite
  7. Valg av revisor og vedtak om godtgjørelse
  8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
  9. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Vi håper flest mulig av selskapets eiere vil stille på møtet. Eiere som selv ikke har anledning til å møte kan utstede skriftlig fullmakt til en annen navngitt person som kan representere dem.

Under møtet blir det servert hvetebakst og kaffe/te/vann.

Medlemsmøte

I etterkant av generalforsamlingen vil det bli et medlemsmøte der vi presenterer markedsarbeidet og status på utviklingsarbeidet i Visit Lillehammer, med bl.a. Masterplan for reiseliv «Gudbrandsdalen 2030», Rekreasjonsklyngen og Summit Kvitfjell.

Vi håper å se flest mulig av dere, og at vi tar oss tid til mingling og gode samtaler etter at det formelle programmet er ferdig.
Det er både mulig og ønskelig at bedriftene stiller med flere personer.

Hjertelig velkommen!

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med daglig leder Merethe Sandum