Generalforsamling Visit Lillehammer AS

Visit Lillehammer avholder i henhold til vedtektene ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2024

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt oversikt over antall stemmer
  2. Valg av referent og to personer til å underskrive protokoll
  3. Gjennomgang og godkjenning av selskapets årsregnskap og årsrapport for 2023, samt revisor sin beretning
  4. Dekning av underskudd
  5. Valg av styre
  6. Valg av valgkomite
  7. Valg av revisor og vedtak om godtgjørelse
  8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Vi håper flest mulig av selskapets eiere vil stille på møtet. Eiere som selv ikke har anledning til å møte kan utstede skriftlig fullmakt til en annen navngitt person som kan representere dem.

I forbindelse med prosessen og etablering av nytt reiselivsselskap på vegne av Visit Lillehammer, Visit Mjøsa og Nasjonalparkriket avholdes en ekstraordinær generalforsamling før sommeren. Denne blir fysisk.

 

Med vennlig hilsen

Pål Sjetne                                                                          Merethe Sandum
Styreleder                                                                         Reiselivssjef