HURRA, vi er re-merket som bærekraftig reisemål!

Det betyr at det jobbes godt med ulike bærekraftstiltak i reiselivsbedriftene i regionen, kommunene og destinasjonsselskapet. For det er summen av alle tiltak som sammen gjør oss til et bærekraftig reisemål. Det betyr ikke at vi er i mål, men at valgene vi tar fører oss i en bærekraftig retning.

Korona situasjonen har medført tøffe tak for næringen, men vi opplever reiselivsbedrifter som tappert står på hver eneste dag for jobben de elsker, for de ansatte de har omsorg for og for å gi de tilreisende unike opplevelser. Å være løsningsorientert og tilpasse seg omgivelsene i krisetider er egenskaper som kommer godt med for å sikre en bærekraftig utvikling. I vår region har noen av de største aktørene som Hunderfossen Eventyrpark, Alpinco (Hafjell og Kvitfjell), Peer Gynt og Lillehammer Museene vært i førersetet for nasjonale bransjestandarder for gjestetrygghet og utvikling av nye opplevelser under pandemien. På Maihaugen er «pop-up» teater og lys -og lydopplevelsen LJOS eksempler på nye opplevelseskonsepter tilpasset et nytt marked under en pandemi. Peer Gynt har utviklet digitalt Hologram og lydtur. Hvordan det samhandles for å skape nye tilpassede opplevelser og felles verdiskapning er viktig for å være et bærekraftig reisemål

  Hva har skjedd fra 2018?

  Å opprettholde den bærekraftige reiselivsutviklingen og bli re-merket hvert tredje år handler om å sette seg nye mål og strekke seg litt lenger, på samme måte som en miljøsertifisering for en bedrift. Når vi ble merket i 2018 ble det utført en GAP-analyse for å kartlegge hva vi er gode på og hva vi er mindre gode på i et bærekraftperspektiv. Resultatet ble blant annet prosjektene «Grønn og sømløs mobilitet» og «Matrute Gudbrandsdal» innen utviklingsområder hvor vi har et forbedringspotensiale. I tillegg ble det tatt viktige avgjørelser om i hvilke markeder Visit Lillehammer skulle prioritere bruk av markedsmidler, og hvordan vi kommuniserer med gjestene på en ansvarlig og troverdig måte.

  Vårt store fortrinn er at regionen totalt sett har en god balanse mellom sommer og vinter med omtrent like store sesonger. Flere store arrangement bidrar til sesongforlengelse vår og høst, som f.eks. Litteraturfestivalen, Peer Gynt, Birken, Furusjøen Rundt, Matauk festivalen og Fårikålfestivalen. Vi har et stort norsk og skandinavisk marked med kortreiste gjester, noe som har blitt ytterligere forsterket gjennom Korona pandemien.

  Gjennom prosjektet «Grønn og sømløs mobilitet» har det blitt jobbet med konkrete pilottester som «Sjusjøbussen», «Hafjellbussen» og «Lillehammer Bysykkel» (utleie av el-sykler). Dette har gitt god innsikt i nye mobilitetsløsninger og digitale bestillingsplattformer. Hafjellbussen Lokal og Transfer videreføres vinteren 2022. Lillehammer Bysykkel videreføres av Stasjonen Cafe i samarbeid med Hafjell Sommer fra 2022. I Øyer kommune jobbes det godt med mobilitetsløsninger gjennom prosjektet Entre Øyer.

  Gjennom «Matrute Gudbrandsdal» har det vært jobbet med nettverk og styrking av samarbeid mellom produsenter og spisesteder i Gudbrandsdalen. Mange av våre spisesteder har fått mer lokalmat på menyen og antall lokalmatprodusenter har økt betraktelig siden 2018.

  Flere av våre medlemsbedrifter har blitt miljøsertifisert i løpet av de siste tre årene, og det har blitt jobbet godt med ny arrangementsstrategi og veileder for bærekraftig arrangement. Veilederen blir trukket fram som et «best practise» eksempel av kontrollør for bærekraftig reisemål, til etterlevelse for andre destinasjoner. Flere arrangører i vår region er miljøsertifisert og ønsker å ta «grønne» valg. Arrangementene betyr mye for regionens sosiale bærekraft gjennom involveringen av alle frivillige. Dette bidrar til fellesskap, involvering, tilhørighet og samhold på tvers i lokalsamfunnet hvor både ungdom, studenter og pensjonister står side om side.

  Våre styrker og forbedringspotensiale

  For å bli re-merket som bærekraftig reisemål har 104 indikatorer innen områdene bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet blitt besvart på nytt. Vår region scorer bra på involvering av medlemsbedrifter i utvalg og prosjekter, vi har økt andel serveringsbedrifter som tilbyr lokalmat og andel miljøsertifiserte reiselivsbedrifter i perioden. Videre er antall tiltak som bidrar til å redusere utslipp/transportbehov, antall returpunkter for kildesortert avfall fra fritidsboliger og antall tømmestasjoner for bobil økt. Andel av avfallsproduksjon som går til fjernvarme og/eller gjenvinning har også økt. Kompetansehevende tiltak i form av kurs og møteplasser, og antall tiltak for å øke helårs arbeidsplasser scorer vi også bra på. Og ikke minst viser gjesteundersøkelsen at andel gjester som er fornøyd med oppholdet har økt fra forrige gjesteundersøkelse.

  Vårt største forbedringspotensiale er å få alle våre kommuner miljøsertifisert og gå foran som et godt eksempel for næringslivet. Kun 2 (Lillehammer og Ringebu) av 6 kommuner var miljøsertifisert høsten 2021. Det er også et forbedringspotensiale innen kommunale klimastrategier, forvaltningsplaner og bedre skilting etter nasjonal skiltmal i regionen. Visit Lillehammer ønsker i neste treårsperiode å jobbe mer systematisk med tilrettelegging for brukergrupper med særskilte behov (som syn, hørsel, bevegelseshemming og astma/allergi).

  Vegen videre som et bærekraftig reisemål

  Vår visjon er å være en ansvarlig og troverdig opplevelsesregion, og målet er «Norges mest attraktive og tilgjengelige opplevelsesregion hele året». Dette måles på en trippel bunnlinje; økonomisk, sosialt og miljømessig. Vår største utfordring for en fortsatt bærekraftig reiselivsutvikling er i dag den økonomiske situasjonen for både destinasjonsselskapet og reiselivsbedriftene. Mye ressurser går med til å finne løsninger for å få hjula til å gå rundt i reiselivet. Med mer forutsigbarhet i finansiering kunne ressursene vært brukt på en mer fornuftig måte for å sikre innovasjon og videreutvikling.

  Viktige effekter av å være et bærekraftig reisemål er retningen arbeidet har satt for vårt strategi- og utviklingsarbeid og et tettere samarbeid med kommunene. Dette bidrar til en større forståelse for reiselivets behov. Se handlingsplanen for bærekraftig reiselivsutvikling i Visit Lillehammer regionen 2021-2024. Vegen videre stakes ut gjennom en påbegynt masterplanprosess for hele Gudbrandsdalen, i samarbeid med Nasjonalparkriket Reiseliv og Visit Jotunheimen.

  Skritt for skritt i felleskap med våre dyktige medlemsbedrifter sikrer vi en bærekraftig reiselivsutvikling!

   

  Bilde av lammekjøtt fra Dovrelam

  Hva betyr det å være et bærekraftig reisemål?

  Oppgaver og ansvarsområder ved å være et bærekraftig reisemål strekker seg utover ivaretagelse av reiselivsnæringens kjernebehov for inntjening og økonomisk vekst. Det må jobbes med verdiskapning innenfor alle bærekraftdimensjoner; økonomisk, sosialt og miljømessing. For reiselivet, som er en omgripende næring med gjensidig avhengighet av lokalsamfunn og naturgitte ressurser, er det viktig med samhandlingen mellom næringslivet og det offentlige for å sikre en bærekraftig reiselivsutvikling.

  Målet er tilfredse gjester, tilfredse innbyggere, levedyktige reiselivsbedrifter og et ressursgrunnlag for opplevelser i framtida!

  Lillehammer.com i 2023

  Lillehammer.com i 2023

  Som digital turistinformasjon og markedsføringskanal er Lillehammer.com (inkludert inspirasjonsbloggen blogg.lillehammer.com) en av regionens viktigste digitale kanaler.

  les mer