Arrangement: Innflagging og utvikling

Visit Lillehammers hovedfokus er innflagging av nye arrangement, samt utvikling av eksisterende og tildelte arrangement. Kort sagt arrangementsturisme.

Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. I overkant av 40 arrangører har i en eller annen form fått bistand fra oss i 2022. Vi opplever at aktiviteten og mangfoldet er stort. Videre kan vi slå fast at våre fyrtårn er trygt gjennom pandemien, og at vi har satt spor med de mesterskapet vi har arrangert.

Støttespiller og samarbeidspartner

Visit Lillehammers skal være en viktig støttespiller og samarbeidspartner i arbeidet med å skaffe flere samt utvikle nye og eksisterende arrangement i vår region. Vi skal i samspill med arrangører bidra til å skape størst mulige verdier for regionen til beste for alle. VL skal være et kompetanseorgan og koordinator for både arrangører, arenaeiere, det offentlige samt våre øvrige medlemmer. Vår oppgave er å spille en aktiv rolle i dette fellesskapet for å få fram verdien og viktigheten ved å satse på arrangement.

Arrangementskoordinator jobber i ulike fora for å bidra til å skape samspill mellom arrangement, det offentlige og våre medlemmer. De faste arrangementene gjennom året er svært viktige, både mht.profilering, gjestedøgn og ringvirkninger. Medieovervåkning gjennomføres på de største arrangementene.

 

2022 var året vi skulle tilbake til normalen

Det er ikke bare enkelt. Ikke minst ser vi dette på rekruttering av frivillige og rekruttering av deltakere. Våre store deltakerbaserte arrangement som Birken AS opplever at markedet er tøffere. Produktet som leveres holder i massevis, men etterspørselen er dalende. Hva som er den nye normalen er det store spørsmålet?

Andre mer publikumsbaserte arrangement opplever at ting er tilbake som før pandemien, andre igjen opplever en økning, det er strålende.

Arrangement

Arrangementsgruppa i Innovasjon Norge, på studiebesøk i Bergen
Foto: Visit Bergen/Casper

Nasjonal arrangementsstrategi

Visit Lillehammer har de siste 11 årene hatt en aktiv rolle i arrangementsturismearbeidet til  Innovasjon Norge. For første gang er arrangementsturisme en del av den nasjonale reiselivsstrategien. Arbeidet har også ført til tettere og bedre dialog med både kultur-Norge og ikke minst Idretts Norge. Egne avtaler er gjort mellom Innovasjon Norge og NIF og samtlige særforbund. Det er opprettet en egen ordning i KUD hvor mindre mesterskap som ikke kan forventes finansiert av sponsor og TV-rettigheter kan søke om statlig finansiering. VM i vintertriatlon som arrangeres på Skeikampen i 2023 er et av de arrangement som har statlig medfinansiering.

I disse planene ligger det også et mål om å opprette et nasjonal kompetansesenter for arrangement.

Før jul i 2022 ble det opprettet en egen nasjonalt ressursenter for arrangement.  Visit Lillehammer har gjennom dette fått ansvaret for å skape et regionalt kompetansesenter. Omfanget og innholdet av dette er noe som det vil bli jobbet med i 2023, i tett dialog med Innovasjon Norge.

Sammen med Innovasjon Norge er det også utarbeidet en egen arrangementskalkulator som har sett på meromsetning ved arrangement. Denne kalkulatoren vil nå bli ytterlige utviklet, og vil i større grad også konsentrere seg om sosiale og miljømessige forhold, ikke bare økonomi.

Les mer: Nasjonal arrangementstrategi

Over til det regionale

Regional arrangementsstrategi

Med den nasjonale arrangementsstrategien som bakteppe er vegen kort over til den vedtatt regionale arrangementsstrategien, (for kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer). Det er nedsatt ei egen styringsgruppe som består av Interkommunalt Politisk Råd (tidligere regionrådet ) sammen med næringssjef og reiselivssjef. Sekreteriatet består av en fra Visit Lillehammer (Stein B.) og Lillehammer Region Vekst (Øivind Pedersen). Møtene i styringsgruppa følger gjerne møtene i Interkommunalt Politisk Råd. Videre er det slik at den regionale arrangementsstrategien skal revideres og oppdateres, det samme gjelder de bærekrafts kriterier som vi har utviklet i denne regionen.

Akkvisisjon eller innflagging av nye arrangement

Når det gjelder akkvisisjon eller innflagging av nye arrangement er det nedsatt to grupper,  en for idrett og en for kultur, som har som ansvarsområde å følge opp arbeidet som ble avsluttet i 2021, definert som akkvisisjonsprosjektet.

Gjennom det arbeidet fikk vi kartlagt en rekke arrangement som vi nå ser nærmere på. Men, og det er viktig å forstå, dette er ei levende liste som forandrer seg hele tiden. Ikke minst tatt i betrakning av den usikre tiden vi lever i, så er det mange stakeholdere rundt om som sliter med å finne arrangører. I dette bildet ser vi at vår region er svært populær. Vi besitter kompetanse og ressurser som gjør at vi rimelig raskt kan ta på oss arrangement.  Lillehammer Olympiapark er særdeles aktiv, og jobber kontinuerlig med å innhente nye typer arrangement. Vi opplever at regionen er en attraktiv samarbeidspartner, og det er mange som ønsker å samarbeide med oss.

Bistand til eksisiterende arrangement

Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. Vi har flere treffpunkter med de regionale arrangementsmiljøene, og er aktiv med i planlegging, gjennomføring og evaluering. Videre er vi godt i gang med å kartlegge meromsetning, også utover de vi har brukt arrangementskalkulatoren på.

I korte trekk kan vi si at rikets tilstand for arrangement er god, men at vi i fortsettelsen må ha fokus på kompetanse, bistand og motivasjon, ikke minst i forhold til mobilisering av frivillige.

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

les mer
Ansvarlig markedsføring

Ansvarlig markedsføring

Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

les mer