Aktiviteter 2022

På marked er det jobbet godt med innhold og ulike kampanjer i samarbeid med våre medlemmer, det er satt ekstra krefter inn på produksjon av innhold mot våre hovedmålgrupper. På arrangement har fokus vært å komme tilbake til normalen med eksisterende arrangement, innflagging av nye samt oppfølging av nasjonalt strategi og nasjonalt kompetansesenter.

Ved utgangangen av året er prosjektperiodene ferdige for grønn mobilitet og Matrute Gudbrandsdalen. Det er rigget for nye samarbeid i Rekreasjonsklynge, og arbeidet med Masterplan Gudbrandsdalen er i rute. 

Kort om overordnete mål og måloppnåelse

Visit Lillehammers mål er å være Norges mest attraktive og tilgjengelige opplevelsesregion hele året. Våre økonomiske mål er at reiselivsnæringen vokser og er lønnsom. Våre tiltak skal føre til flere tilreisende til regionen, lengre oppholdstid og økt gjenkjøp. Oppholdslengde har ikke endret seg i regionen fra 2021 til 2022, den er fortsatt på 2,2. Verdt å legge merke til er at oppholdslengden blant internasjonale reisende er på 2,3. Antall kommersielle gjestedøgn er økt med 20% fra 2021 til 2022 (kilde: SSB). 

Våre mål for sosial bærekraftig reiselivsutvikling er tilfredse gjester, innbyggere og medlemmer. Gjesteundersøkelsen fra 2021 viser at hele 94% av de besøkende er fornøyd med oppholdet i regionen, og innbyggerundersøkelsen viser at 77% av innbyggerne er positive til reiselivssatsingen. Det er ikke gjennomført noen undersøkelser i 2022. 

Snarveier til innhold lengre ned:

Selskapets status og veien videre

Vi står overfor store utfordringer fremover, slik som krav til klima og miljøhensyn, endringer i markedet og kundegruppene og ny teknologi som utfordrer. Reiselivet er etterspørselsdrevet, og markedstrender og kundebehov stiller andre og nye krav. Framtidsforskere spår at bærekraftige
reisemål og reisemål med mening og sosiale fellesskap er framtidas reiselivstrender. Lillehammer og Gudbrandsdalen er sammen med norsk reiseliv allerede koblet mot en rekke av disse trendene.

Reiselivseksperter trodde det vil ta flere år før vi kom tilbake på et 2019-nivå. Det er derfor gledelig at SSB-tallene for 2022 viser en økning i Visit Lillehammer-regionen på 2% sammenlignet med 2019, og en økning på 21% fra 2021 til 2022. Økningen skyldes i hovedsak at den internasjonale trafikken er tilbake. Lillehammer og Gudbrandsdalen anses fortsatt som et trygt og attraktivt reisemål som stiller sterkt i konkurransen om gjester.

Masterplanen for reiseliv «Gudbrandsdalen 2030» vil ligge til grunn for å utvikle Gudbrandsdalen som et attraktivt og mer bærekraftig reisemål mot 2030. Planen er ambisiøs, og vil kreve en stor innsats fra både reiselivsselskapene og de enkelte aktørene. Dette må gjøres i tett samspill med lokale og regionale myndigheter og øvrig næringsliv.

Les mer i Styrets redegjørelse for 2022

Rafting i Hunderfossen Eventyrpark

Hunderfossen Eventyrpark
Foto: Joakim Mangen

Hafjell Alpinsenter

Hafjell Alpinsenter
Foto: Bård Gundersen

Falkesteinen med utsikt utover Gudbrandsdalen

«Tankeplass» i Kunstlandskap Gudbrandsdalen
Foto: Anette Munch, Gudbrandsdalsvegen

Kort om marked

Markedsaktiviteter

Visit Lillehammer endret i 2022 fokus mot å benytte en del ressurser på eksternt til hjelp til utvikling av innholdskonsepter i tillegg til å bruke eksterne innholdsprodusenter. I tillegg etablerte vi våren 2022 en liten gruppe med innholdsprodusenter for å samle krefter og sammen med bli sterkere og mer synlige i markdet. Det har blitt produsert mye nytt materiell i form av filmer og bilder, jobbet fram ulike nye konsept og kjørt kampanjer.

Som digital turistinformasjon og markedsføringskanal er Lillehammer.com (inkludert inspirasjonsbloggen blogg.lillehammer.com) en av regionens viktigste digitale kanaler. I 2022 hadde kanalen hele 1,4 million med sidevisninger, over 700 000 økter og ca 2 sider per økt. Vi leverte ca 250 000 klikk videre (en økning på 50 000!) 

Visit Lillehammer sin aktivitet i sosiale medier fokuserer i all hovedsak mot Facebook og Instagram. Vi testet litt organisk aktivitet på TikTok via «Sommerjobben» og inkludere TikTok som kanal i våre betalte aktiviteter. Vi har justert aktivitetsnivået organisk til et mindre nivå, men sosiale medier er viktige kanaler for betalte kampanjer.

 

Arrangement – akkvisisjon

Når det gjelder akkvisisjon eller innflagging av nye arrangement er det nedsatt to grupper, en for idrett og en for kultur, som har som ansvarsområde å følge opp arbeidet som ble avsluttet i 2021, definert som akkvisisjonsprosjektet.

Gjennom dette arbeidet er en rekke arrangement kartlagt, som vi nå ser nærmere på. Men, og det er viktig å forstå, dette er ei levende liste som forandrer seg hele tiden. I dette bildet ser vi at vår region er svært populær. Vi besitter kompetanse og ressurser som gjør at vi rimelig raskt kan ta på oss arrangement.

 

Turistkontoret

I 2022 hadde Turistinformasjonen 19.200 besøkende, en oppgang på ca 5.700 besøkende hvis vi sammenligner med 2021. Økning av antall gjester viser seg å stamme fra sommermånedene mai-juli. Vi merker en stadig tilnærming til normalen, og ser at internasjonale gjester kommer tilbake.

Visit Lillehammer har en avtale med Innlandstrafikk om salg av busskort, samt ruteinformasjon og hittegodshåndtering.

De ansatte på turistinformasjonen utfører mange oppgaver. Turistkontoret har ansvar for oppfølging av det som publiseres og koordinering av medlemsinnhold i sosiale medier. De bidrar også sterkt i arbeidet med blogg og nettsted.

De ansatte på turistkontoret har vært med på utviklingen av søkeportalen CIM Event for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal, og skal videre bistå arrangører av større kulturelle og sportslige arrangementer til å ta dette i bruk.

«Drømmefilmer» til vinterkampanjen 2022

Fokus på vertskap i sommerkampanjen 2022

Julestemning 2022

Kompetanse og utvikling

Vårt fokus skal være på kundereisen både fysisk tilrettelegging og kommunikasjon, vi skal være en viktig kompetanseaktør for våre medlemmer, inngå partnerskap med prioriterte kompetansemiljøer og lede/inngå i relevante klynger og nettverk som bidrar til vår visjon og mål.

Vi har jobbet innenfor flere felter med videreutvikling av Snowball, kursing og kompetansebygging, møterplasser, analyser og innsikt, arrangement, tilgjengelighet, opplevelsesutvikling og digitalisering.

Snowball 2.0 og etableringen av rekreasjonsklyngen

Visit Lillehammer og Skåppå har med bakgrunn i evalueringen av Snowball innledet et samarbeid for å revitalisere utviklingsarbeidet og få til en bedre struktur på det videre arbeidet med Snowball 2.0. Inkludert også et strammere fokus og tydelighet på mål og måloppnåelse, samt tilpasse arbeidet den krevende tida reiselivsnæringa har vært og fortsatt er inne i. Samtlige aktører i Snowball trakk fram nettverk og kunnskapsformidling som bærebjelkene i arbeidet og som også må danne grunnlaget for Snowball 2.0. Evalueringen viste også at det var et ønske om å få mer entreprenørskap, FOU-arbeid og risikokapital inn i arbeidet.

Første halvår 2022 ble det sammen med aktørene etablert nødvendige møteplasser. Disse ble effektive fora for ideutveksling og kunnskapsdeling, samt nødvendig forankring. Videre ble det skapt bevissthet om langsiktige, strategiske behov for fornyelse av kompetanse. Det ble jobbet med nye samarbeidspartnere både innenfor og utenfor det etablerte Snowball. Det som etter hvert har blitt definert som Rekreasjonsnæringen, som en fellesbetegnelse på reiseliv og fritidsboligsektor. FOU-koblingen ble også styrket gjennom bl.a. Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning.

Målsettingen med å revitalisere Snowball og danne grunnlaget for en langsiktig strategi og handlingsplan fra og med 2023, er oppnådd.
Vi har nå klar en Rekreasjonsklynge med 14 aktører/eiere.

Sammen skal vi skape helhetlige tilbud som sikrer større verdiskaping ved at vi bedre kan koble lokale leverandører, tjenester og opplevelser, og bedre utnytte kapasiteten i regionen fra hytter og hoteller. For deltakere vil klyngen bidra til styrket konkurransekraft, flere attraktive, helårlige og varige arbeidsplasser og attraktive lokalsamfunn rundt seg.

Les mer: Rekreasjonsklynge

 

Arrangementsbistand

Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. I overkant av 40 arrangører har i en eller annen form fått bistand fra oss i 2022. Vi opplever at aktiviteten og mangfoldet er stort. Videre kan vi slå fast at våre fyrtårn er trygt gjennom pandemien, og at vi har satt spor med de mesterskapet vi har arrangert.

Les mer: Arrangementene; innflagging og utvikling

 

Prosjekt Grønn og sømløs mobilitet

Prosjektet har hatt som mål å legge til rette for transportløsninger for morgendagens reisende, en ny generasjon miljøbevisste forbrukere hvor mange ikke eier egen bil, samt tilrettelegge for mer fleksible transportløsninger innen skidestinasjonene (finne løsninger for «the last mile»). Videre har prosjektet hatt fokus på å kommunisere muligheter og inspirere til valg av grønne reiser til/fra og internt i vår region. 

Resultater i siste prosjektår, kort oppsummert:

 • Hafjellbussen Lokal (internbuss) og Hafjellbussen Transfer (mellom Lillehammer stasjon og boenhet) har vært operative gjennom hele vinteren 2022. Grunnet Korona tiltak kom ikke den lokale bestillingsbussen ordentlig igang før i februar. Antall passasjerer tok seg opp for hver helg og i påskeuka var tilbudet godt benyttet. Busstilbudene er godt mottatt blant fritidsboligeiere, og erfaringen tilsier at transferbussen i stor grad er med på å erstatte bil nr. 2 for fritidsboligeiere, og være et godt tilbud til turister uten egen bil.
 • I sommersesongen ble en variant av Hafjellbussen Lokal testet ut mellom hotellene/overnattingsstedene og attraksjoner som Hunderfossen Eventyrpark, Lilleputthammer Familiepark og Hafjell Bike Park. Dessverre ble ikke tilbudet så godt benyttet, men vi gjorde oss noen nyttige erfaringer. Peer Gynt bussen var også en pilot sommeren 2022 hvor ny bestillings- og betalingsløsning ble testet.
 • Gjennom sommeren har el-sykkel utleie (Lillehammer Bysykkel) blitt videreført av Stasjonen Kafe i samarbeid med Hafjell Sommer.
 • Det er produsert 5 korte filmer for å synliggjøre mulighetene for grønne reiser i regionen.

Les mer om prosjektet, og sluttrapport på prosjektsiden: Grønn og sømløs mobiliet

Hafjellbussen lokal | Et tiltak i prosjektet Grønn og sømløs mobilitet

Hafjellbussen lokal | Et tiltak i prosjektet Grønn og sømløs mobilitet

Prosjekt Matrute Gudbrandsdal

Formålet med prosjektet har vært å øke andelen lokal mat og drikke på menyen hos spisestedene i Gudbrandsdalen, samt heve kompetansen rundt kvaliteten og opprinnelsen til råvarene. Dette har vært et prosjektsamarbeid med Gudbrandsdalsmat og Nasjonalparkriket. Matrute Gudbrandsdal har bestått av ca. 30 bedrifter fra hele Gudbrandsdalen; produsenter med utsalg og serveringsbedrifter. Disse er synliggjort på Matrutegudbrandsdal.no, hvor det også ligger forslag til ulike reiseruter.

I dette siste prosjektår har det vært fokus på å få Matrute Gudbrandsdal mer synlig. Det har vært kjørt annonsekampanje i sosiale medier basert på filmer produsert sommeren 2021, og det har vært utgitt sommerflyer. I tillegg er det produsert nye reiserutebeskrivelser. Det har blitt arrangert nettverkssamling sammen med Gudbrandsdalsmat, studietur til lokalmatprodusenter og matkurs med frokost i fokus. Næringsfinansiering på 50% er ikke innfridd da to planlagte kurs (studietur og historiefortellingskurs) ikke ble gjennomført grunnet for få påmeldte.

Les mer om prosjektet, og sluttrapport på prosjektsiden: Matrute Gudbrandsdalen

  Lillehammer, fortellingenes by

  Med bakgrunn i arbeidet som er gjort hittil gjennom UNESCO-litteraturby og nasjonal satsing på kunst- og kulturturisme er tidspunktet her for å sikre et tettere samarbeid mellom reiselivsnæringen og kunst– og kultursektoren i Lillehammer. Derfor har Stiftelsen Lillehammer Museum, Lillehammer kommune og Visit Lillehammer gått sammen om prosjektet «Lillehammer, fortellingenes by», med god støtte fra Innlandet fylkeskommune.

  Les mer om prosjektet: Lillehammer, fortellingenes by

  Følgende kurs/møter er planlagt og gjennomført i 2022

  • Kortkurs i Reels Instagram – mars 2022. (Samarbeid med Visit Oslo Region)
  • Kortkurs Google my business / Ads – mars 2022. (Samarbeid med Visit Oslo Region)
  • Mobilfoto kurs – mars 2022. (Samarbeid med Visit Oslo Region)
  • Skrivekurs for nett og sosiale medier – mars 22
  • Generalforsamling og medlemsmøte –april 2021
  • Digitalt kompetanseprogram for reiselivet – mai 2022
  • Studietur Matrute Gudbrandsdalen – juni 2022
  • GA4 kurs og workshop – okt. 22 – i regi av prosjektet Matrute Gudbrandsdal
  • Matkurs «frokost i fokus» – nov. 22 – i regi av prosjektet Matrute Gudbrandsdal
  • Markedsrådsmøter, innholdsnettverk og kampanjenettverksmøter – gjennom året

  Medieovervåkning

  Visit Lillehammer benytter Notified som verktøy for medieovervåkning, vi søker i digitale artikler, blogger og ulike sosiale medier (kun offentlige SoMe profiler).  Noen av våre søk har som formål å ha så høy relevans som mulig (spesielt søk på arrangement), mens andre har som formål å følge med på det totale volumet på generelle begrep.

  I 2022 har søk på generelle begrep vist følgende:

  • Potensiell rekkevidde «Lillehammer» – 164 milliarder (2021: 72 milliarder)
  • Potensiell rekkevidde «Gudbrandsdalen» – 11 milliarder (2021: 3,7 milliarder)

  «Lillehammer» har spesielt høy tilstedeværelse i digitale medier i forbindelse med store internasjonale arrangement. Ord som er relatert til hoppsport, olympisk og para games dukker opp mye. Resultater på «Gudbrandsdalen» ser vi en stor økning på spesielt i tiden etter brukollapsen på Tretten. I dette søket dukker også Visit Lillehammer og Lillehammer opp som begrep.

   

  Positiv utvikling i antall gjestedøgn

  Tall fra SSB viser i overkant av 1,1 mill kommersielle gjestedøgn i vår region i 2022. Dette er en økning på ca 20% sammenlignet med 2021, et år med fortsatt restriksjoner på reiser.

  Våre gjester har en gjenomsnittlig oppholdtid på 2,2 gjestedøgn. De fordeler seg ca 58/42 mellom hotellovernattinger og camping/hyttergrend fordelt på året.

  Kapasitetsutnyttelsen av rom vises til 43% i SSB, en endring på +32%. BA (Benchmark Alliance) viser en beleggsprosent på 51%, en økning på 30%.

  Airbnb markedet øker markant, vi er tilbake på et før-pandemi nivå, og godt over dette i enkelte perioder.
  Solgte romnetter i 2021: 166 500 (økning på 110%)

  Les mer: Positiv utvikling i antall gjestedøgn

   

  Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

  Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

  Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

  les mer
  Ansvarlig markedsføring

  Ansvarlig markedsføring

  Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

  les mer