Tekst: Kristine Blekastad Sagheim

Kristine jobber som stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, der hun er tatt opp på doktorgradsprogrammet for Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor (INTOP).

Tidligere har Kristine en bachelor i økonomi og administrasjon (HIST) og en master i naturbasert reiseliv (NMBU). Hun er født og oppvokst i Gausdal, og har et stort engasjement for utvikling av Gudbrandsdalen og Innlandet – noe som også reflekteres i forskningsprosjektet hun er en del av.

 

CreaTur – et forskningsprosjekt

I forskningsprosjektet CreaTur studerer vi innovasjon, digitalisering og delingsøkonomi i rurale regioner. Prosjektets mål er å utrede og teste hvordan delingsøkonomien kan øke verdiskapningen og sysselsetningen for Innlandets reiselivsbedrifter. Dette skal danne et kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å utarbeide anbefalinger til myndigheter og næringslivet for å utnytte potensialet digitalisering og delingsøkonomien kan gi.

Hvorfor digitalisering

Digitalisering kan skape nye markeder og bedre ressursutnyttelse som igjen kan bidra til omstilling og vekst, og regnes som en viktig forutsetning for en vellykket delingsøkonomi. I den anledning gjennomfører jeg for tiden intervjuer med små og mellomstore reiselivsbedrifter om digitalisering, med hovedvekt på hvilke muligheter og utfordringer de opplever, samt hva som driver dem til å digitalisere og hva som eventuelt hindrer dem. En del av bedriftene jeg har snakket med er med i Visit Lillehammers prosjekt Digital Strategi. Kanskje har du og din bedrift allerede blitt kontaktet av meg?

Det er et stort spekter som går under paraplyen for «digitalisering». Det viser også mine siste undersøker: for noen handler digitalisering om å gå bort fra penn og papir, for andre å være aktiv på sosiale medier. Videre nevnes timeskriving på PC, digitale bookingsystemer, regnskapssystemer på nett, sanntidsløsninger for transport eller muligheter ved virtuell intelligens. Digitalisering blir sett på som en profesjonalisering av bedriften og et middel for effektivisering.

Alle eksemplene har til felles at de er avhengige av menneskelige ressurser for å lykkes. Det er innovasjoner som er ressurskrevende med tanke på økonomi, kompetanse og tid.

God infrastruktur er avgjørende for digitalisering. I denne sammenhengen snakker vi om stabil tilgang til internett. Dessverre er det fremdeles utkanter i Norge med dårlig internettforbindelse. Det fortelles om varierende internettilgang, der flere virksomheter har vært nødt til å kjøpe egne løsninger for å kunne tilby gjestene internett, da de kommersielle aktørene ikke finner det økonomisk lønnsomt å bygge ut. Et paradoks er at de regionene som egentlig trenger best digital forbindelse, ofte er de regionene med dårligst forbindelse. Dårlig internettilgang kan skape digitale skiller mellom by og land, som igjen kan bidra til negative økonomiske konsekvenser for bedrifter i utkantene.

Kompetanseheving

Bedriftene jeg har snakket med virker å være godt opplyst hva gjelder digitalisering og bevisste på hvilke muligheter riktig utnyttelse kan gi. Det finnes likevel noen barrierer og utfordringer for vellykket implementering. Spørsmålet er hvordan man kan håndtere disse for å komme videre. En del av løsningen kan være kompetansehevingsprogrammer som Visit Lillehammers Digital Strategi.

Om CreaTur

CreaTur er finansiert av Regionale Forskingsfond Innlandet og er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Innlandet, Transportøkonomisk Institutt og Samfunns- og Næringslivsforskning AS. I tillegg er DNT, Visit Lillehammer og Digital Innlandet med som partnere.

Denne høsten gjennomfører vi også en spørreundersøkelse og et scenarioverksted:

  • Spørreundersøkelse i samarbeid med DNT: Siden i sommer har det pågått en digital spørreundersøkelse som omhandler i hvilken grad privatpersoner er opptatt av å eie eget turutstyr, eller hvorvidt vi er åpne for å låne dette av andre. Undersøkelsen avsluttes i slutten av oktober. Dersom du fremdeles ikke har tatt undersøkelsen, ta den her: https://nettskjema.no/a/154175#/page/1, og spre den gjerne videre til dine kollegaer. Ved å delta kan man bli med i trekningen av fem gavekort på 500 kr fra DNT. Undersøkelsen tar ca. 10 minutter.
  • Scenarioverksted: Utvalgte reiselivsaktører inviteres for å drøfte tre – fire scenarier for delingsøkonomien i Innlandet i fremtiden. Kanskje vil din bedrift motta invitasjon til denne workshopen som planlegges gjennomført før jul.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å høre mer om prosjektet, kontakt meg gjerne på [email protected], eller les mer om prosjektet på www.reiselivsforskning.org/creatur/.