Aktiviteter 2023

Visit Lillehammer har gjennom 2023 levert i henhold til gjeldende strategier og planer. Visit Lillehammer er en viktig koblingsboks på kryss og tvers mellom offentlig og privat sektor og har gjennom 2023 arbeidet aktivt med å opprette kontakt og samarbeid mellom ulike aktører for å skape vekst og utvikling. Arbeidet med togselskapet SJ og etablering av både ski-tog og Peer Gynt-tog er eksempler på samarbeid som i 2023 har gitt vår region konkurransefortrinn sammenlignet med våre konkurrenter.

Visit Lillehammers mål er å være Norges mest attraktive og tilgjengelige opplevelsesregion hele året. Våre økonomiske mål er at reiselivsnæringen vokser og er lønnsom. Våre mål for sosial bærekraftig reiselivsutvikling er tilfredse gjester, innbyggere og medlemmer. Våre tiltak skal føre til flere tilreisende til regionen, lengre oppholdstid og økt gjenkjøp.

Det var i 2023 i overkant av 1,1 million kommersielle gjestedøgn i Visit Lillehammer-regionen.

Noen nøkkeltall:

 • Kommersielle gjestedøgn: 1 106 320
 • Ankomne gjester: 523 273 (+4%)
 • Ankomne internasjonale gjester: 137 415 (+26%)
 • Gjennomsnittlig oppholdstid nasjonalt: 2,0
 • Gjennomsnittlig oppholdstid internasjonalt: 2,0
 • Losjiomsetning: 405 mill (+8%)
 • Omsetning per gjest: kr 1 116,- (-4%)
 • Omsetning per overnatting: kr 641 (+8%)

Ankomne gjester internasjonalt er økt med 26% sammenlignet med året før, antall nordmenn har en nedgang på 2%. Vi ser med andre ord at vi får flere gjester i regionen, men oppholdstiden går ned. Som igjen gjør at gjestedøgn går noe ned. Det kommer flest internasjonale gjester fra Danmark og Tyskland.

Les mer i Styrets redegjørelse for 2023

Rafting i Hunderfossen Eventyrpark

Hunderfossen Eventyrpark
Foto: Joakim Mangen

Hafjell Alpinsenter

Hafjell Alpinsenter
Foto: Bård Gundersen

Falkesteinen med utsikt utover Gudbrandsdalen

«Tankeplass» i Kunstlandskap Gudbrandsdalen
Foto: Anette Munch, Gudbrandsdalsvegen

marked er det levert kampanjer for sosiale medier og det ble satt inn ekstra ressurser på produksjon av innhold gjennom vintersesongen og sommermånedene. Markedsføring av julen ble også styrket gjennom samarbeidet med filmen «Den første julen i Skomakergata». Markedsføringsaktivitetene ble i 2023 rettet mot det norske markedet.

«Hunderfossen X» til vinterkampanjen 2023

«Hunderfossen X» til sommerkampanjen 2023

Gjennom rekruttering av ny kompetanse (fra 1. april 2023) har Visit Lillehammer styrket selskapets arbeid med kommunikasjon og reiselivspolitikk. Eksempelvis ble det arrangert debatt under Arendalsuka om klimasmart mobilitet sammen med Lillehammer-regionen vekst, Alpinco, Norsk Reiseliv og Øyer kommune. I august arrangerte Visit Lillehammer det som trolig er regionens første politiske reiselivsdebatt og selskapet har gjennom 2023 økt aktiviteten for å styrke bransjens rammevilkår. For å øke kunnskapens om reiselivets betydning som verdiskaper og påvirke bransjens rammevilkår har Visit Lillehammer prioritert tett samarbeid med ordførere, kommunedirektører, fylkeskommunen, NHO-reiseliv, næringsklynger og lokale næringsforeninger m.m. i 2023.

   

  Visit Lillehammer har i siste halvdel av 2023 blitt mer synlig gjennom pressemeldinger, leserinnlegg og oppslag i samarbeid med medlemsbedrifter. Det er også sendt ut månedlige nyhetsbrev i samme periode.

  I 2023 har Visit Lillehammer gitt innspill og sendt høringsuttalelser knyttet til:

  • Skatteutvalgets forslag om økning av reiselivsmomsen (via Gudbrandsdalstinget)
  • NOU 2023:10 – Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid (sammen med Nasjonalparkriket reiseliv as).
  • Felles høringsinnspill til Innlandet fylkeskommune sitt utkast til Regional plan for klima, energi og miljø, sammen med Nasjonalparkriket reiseliv as og Visit Mjøsa.
  • Om behovet for økt togtilbud på Dovrebanen til Samferdselsminister og Jernbanedirektør
  • Høringssvar kommunedelplan kultur Lillehammer
  • Uttalelse, sammen med Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, vedr. Kvam som typisk turiststed

  Høsten 2023 ble det besluttet at Visit Lillehammer ikke lenger skal medvirke til å finansiere turistkontoret på Lillehammer etter at avtalen med Innlandet fylkeskommune gikk ut 31. desember 2023. Framtidas turistinformasjon blir mer digital og for Visit Lillehammer blir det riktig og viktig å løse vertskapsrollen i en mer digital og fremtidsrettet retning.

  Høsten 2023 lanserte regjeringen at reiselivet blir Norges femte eksportsatsing i «Hele Norge eksporterer». Satsingen skal bidra til økt eksport og en mer konkurransedyktig reiselivsnæring, som både er bærekraftig og lønnsom. Visit Lillehammer har gjennom siste halvdel av 2023 sett på hvilken betydning eksportsatsingen kan få for vår region og vil i 2024 arbeide med å finne de rette tiltakene og rammene slik at vi får den utviklingen som vi ønsker, med økt verdiskaping, mer helårsaktivitet og flere turister med lavt klimaavtrykk.

  Visit Lillehammer har styrket samarbeidet mot nærliggende destinasjoner både sør- og nordover. I 2023 ble det gjort viktig forarbeid for prosessen som nå pågår mellom Visit Mjøsa, Nasjonalparkriket reiseliv og Visit Lillehammer, samtidig som vi viderefører det godt etablerte samarbeidet med Visit Jotunheimen. Tettere samarbeid gir oss større slagkraft, ikke minst inn mot politikken og virkemiddelapparatet.

   

  arrangement har Visit Lillehammer jobbet med innflagging av nye arrangement og utvikling av eksisterende. Aktiviteten og mangfoldet er stort og Visit Lillehammer har bistått over 40 arrangører gjennom 2023.

  Les mer: Arrangementene; innflagging og utvikling

   

  Prosjekter

  Rekreasjonsklyngen

  Arbeidet med rekreasjonsklyngen har blitt videreført i 2023 og klyngen, bestående av 14 aktører med hovedvekt fra reiseliv og fritidsboligsektoren, har i 2023 samlet seg om tre overordnede satsingsområder:

  1. Felles grønn produkt- og tjenesteutvikling: Utvikle, måle og tilby høykvalitets lavutslipps- og energiøkonomiske fritids- og friluftsliv produkter gjennom hele verdikjeden.
  2. Felles posisjonering og omdømmebygging: Bygge et fakta- og kunnskapsgrunnlag som klyngen står samlet om. Samarbeid om, og samarbeidspartner for, politikere og premissgivere for å sikre bærekraftig utvikling og økt verdiskaping fra rekreasjonsnæringen.
  3. Kompetansebygging og nettverk: Bygge god delingskultur mellom aktører i klyngen, med felles kompetanseheving og nettverksbygging som gagner klynge-medlemmene.

  I 2023 har Visit Lillehammer, sammen med aktørene i næringsklynga, startet på arbeidet med de tre satsingsområdene, blant annet gjennom samlinger, eiermøter og fagdager. Arbeidet videreføres i tett samarbeid med Skåppå i 2024.

   LES MER: Rekreasjonsklynga

   

  Hyttelandsby i vinterlandskap

  Foto: Esben Haakenstad

  Matrute Gudbrandsdal

  Formålet med prosjektet har vært å øke andelen lokal mat og drikke på menyen hos spisestedene i Gudbrandsdalen, samt heve kompetansen rundt kvaliteten og opprinnelsen til råvarene. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Gudbrandsdalsmat, Nasjonalparkriket reiseliv as og ca. 30 bedrifter fra hele Gudbrandsdalen.

  I 2023 har Visit Lillehammer produsert en egen bilde/video-pakke for Matrute Gudbrandsdal og dette brukes nå videre i markedsføringsarbeidet til Visit Lillehammer og Nasjonalparkriket reiseliv as. Nettsiden matrutegudbrandsdal.no har blitt vedlikeholdt og det er gjennomført nettverksmøte og studietur i samarbeid med Gudbrandsdalsmat.

  Prosjektet har i 2023 vært i en mellomfase for å stake ut veien videre og nå kobles prosjektet opp mot Matfylket Innlandet. Der samkjøres arbeidet som er gjort i Matrute Gudbrandsdal med andre lignende initiativ ellers i fylket på en rasjonell måte.

  LES MER: Matrute Gudbrandsdalen

   

  Dekket bord på Sygard Grytting gårdshotell. Foto: Sygard Grytting

  Lillehammer, fortellingenes by


  Lillehammer – fortellingenes by er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Lillehammer Museum, Lillehammer kommune og Visit Lillehammer med formål å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med overordnet mål om økt verdiskaping og flere helårs arbeidsplasser.

  I 2023 er det gjennomført en en nullpunktsanalyse/publikumsanalyse som del av forprosjektet «Lillehammer – fortellingenes by». Formålet med kartleggingen er å etablere et startpunkt for prosjektet for måling av resultater over tid og tilegne seg økt innsikt om publikum og Lillehammers posisjon som Kulturby, for å kunne utnytte markedspotensialet som ligger i kulturturisme.

  Nullpunktsanalysen danner et fundament for etablering av innsikt og rapportering av resultater som kan følges opp med nye målinger i fremtiden, slik at man med større sikkerhet kan vurdere effektive tiltak og videre satsinger for samarbeidsprosjekter med kultur og reiseliv for å styrke Lillehammer som kulturby, og bygge oppunder Innlandet fylkes posisjon som Norge litteraturfylke.

  LES MER: Lillehammer, fortellingenes by

   

   

  Bjerkebæk

  Mobilitetsprosjektet Entré Øyer


  Prosjektet Entré Øyer skal skape mobilitetsløsninger for lokalbefolkning og besøkende i Hafjell – Hunderfossen. Prosjektet skal gjøre det mer attraktivt å besøke destinasjonen og bidra til å løse kundenes transportbehov på en fremtidsrettet og bærekraftig måte.

  I 2023 ble Entré Øyer re-etablert som prosjekt med hovedmål om å redusere klimagassutslippene ved transport til og fra Øyer og internt i destinasjonen Hafjell – Hunderfossen. I mobilitetsprosjektets forprosjekt (fra 2021) beskrives mulige delprosjekter, anbefalte løsningsforslag og kontaktpunkt til aktører som må virke sammen og hver for seg for å oppnå målet. Rapporten danner grunnlaget for arbeidet med Entré Øyer.

  Entré Øyer er et samarbeid mellom de største aktørene i området Hafjell – Hunderfossen og Øyer kommune og rekruttering av prosjektleder ble påbegynt i 2023. Prosjektstillingen er finansiert for tre år.

  LES MER: Mobilitetsprosjektet Entrè Øyer

   

   

  Skitoget Kvitfjell Stasjon

  Summit Kvitfjell


  Visit Lillehammer etablerte i 2023, sammen med Hafjell-Kvitfjell Alpin, nysatsingen og kraftsamlingen Summit Kvitfjell, næringslivsuka på snø. Summit Kvitfjell består blant annet av den nasjonale reiselivskonferansen Snowballkonferansen og næringlivskonferansen Russispranget. Målet var å utvikle den beste og mest foretrukne møteplassen for næringslivet i hele Innlandet og ca. 600 deltok på den første utgaven av arrangementet.

  Summit Kvitfjell ble i 2023 etablert som en sentral og viktig møteplass for reiseliv- og opplevelsesnæringen og er en av tre nasjonale reiselivskonferanser i Norge. I tillegg til konferansene bestod Summit Kvitfjell av Summit Bar, VIP Club Kvitfjell og World Cup-torget. De ulike konseptene innbyr alle til unike møteplasser og er et perfekt sted for mingling og bygge business ut av nye og kjente nettverk.

  Gjennom etableringen av Summit Kvitfjell i 2023 har Visit Lillehammer oppnådd målet om å bidra til at Snowballkonferansen fortsatt holder posisjon som en av tre nasjonale reiselivskonferanser og gjennom Summit Kvitfjell har vi tro på at Visit Lillehammer vil kunne sikre seg verdifull kompetanse og også økonomi til å utvikle Snowballkonferansen og derigjennom Visit Lillehammer videre.

  LES MER: Summit Kvitfjell

   

   

  Logo Summit Kvitfjell

  Selskapets status og veien videre

  For å møte utfordringene og sikre utvikling og vekst startet Visit Lillehammer i 2023 arbeidet med å etablere et nytt reiselivsselskap i samarbeid med Nasjonalparkriket Reiseliv as og Visit Mjøsa. Det ble etablert en arbeidsgruppe og det ble lagt ned et omfattende arbeid for å forberede prosessen som gjennomføres i 2024.

  Arbeidet med Virksomhetsplan, inkludert ny bidragsmodell, for nytt selskap fortsetter i 2024.

  Visit Lillehammers fokus på bærekraft: En forpliktelse til en grønnere fremtid

  Visit Lillehammer er dedikert til å tilby en bærekraftig reiseopplevelse for våre besøkende. Vi har tatt grep for å redusere vår miljøpåvirkning og fremme ansvarlig turisme i regionen, og jobber målrettet med merkingen av regionen som et bærekraftig reisemål.

  Vi bruker Miljøfyrtårn som et verktøy i arbeidet innenfor klima, avfall, innkjøp, energi, transport og arbeidsmiljø. Dette gir oss en strukturert tilnærming, og sikrer at vi kontinuerlig forbedrer oss. Vi har etablert en egen ressurs med ansvar for bærekraft. 

  Vi inviterer alle reiselivsbedrifter i Lillehammer til å bli med oss på vår reise mot en grønnere fremtid. Sammen kan vi skape en mer bærekraftig destinasjon som er attraktiv for besøkende fra hele verden.

  Følgende kurs/møter er planlagt og gjennomført i 2023

  • Generalforsamling og medlemsmøte –april 2023
  • Markedsrådsmøter, innholdsnettverk og kampanjenettverksmøter – gjennom året
  • Kultur for bærekraft – planlagt høsten 2023, utsatt pga lite påmelding. 
  Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

  Ny reiselivssjef i Visit Lillehammer

  Veslemøy Eineteig Wedum (39) er konstituert som ny reiselivssjef i Visit Lillehammer. Med dette ligger alt til rette for at reiselivsselskapet og medlemmene får den innsatsen de fortjener frem til det nye selskapet, Rada Reiseliv SA, er på plass over nyttår.

  les mer
  Ansvarlig markedsføring

  Ansvarlig markedsføring

  Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

  les mer