Aktiviteter 2021

På marked er det jobbet godt med innhold og ulike kampanjer i samarbeid med våre medlemmer. I et korona år har det dessverre blitt færre møteplasser og nettverkssamlinger.

Vi er re-merket som et bærekraftig reisemål, og den nye arrangementsstrategien for Lillehammer-regionen har blitt testet i praksis.

Kort om overordnete mål og måloppnåelse

Visit Lillehammers mål er å være Norges mest attraktive og tilgjengelige opplevelsesregion hele året. Våre økonomiske mål er at reiselivsnæringen vokser og er lønnsom. Våre tiltak skal føre til flere tilreisende til regionen, lengre oppholdstid og økt gjenkjøp. Vi har hatt en positiv utvikling med økning i oppholdslengde i regionen fra 2,0 i 2019 til 2,2 i 2021.  

Våre mål for sosial bærekraftig reiselivsutvikling er tilfredse gjester, innbyggere og medlemmer. Gjesteundersøkelsen 2021 viser at hele 94% av de besøkende er fornøyd med oppholdet i regionen, og innbyggerundersøkelsen viser at 77% av innbyggerne er positive til reiselivssatsingen. Videre viser medlemsundersøkelsen at 84% av medlemmene er fornøyd eller svært fornøyd med medlemskapet i Visit Lillehammer.

Våre miljømessige mål er ivaretagelse av kultur og natur og å redusere fotavtrykket til gjesten. Klimakalkulatoren til Innovasjon Norge viser et gjennomsnittlig utslipp på 560 kg CO2 per gjest i 2021 knyttet til transport til og fra regionen. Andel norske gjester var i 2021 på hele 94%.

Vi ble i 2021 re-merket som et bærekraftig reisemål.

Snarveier til innhold lengre ned:

Rafting i Hunderfossen Eventyrpark

Hunderfossen Eventyrpark | Foto: Joakim Mangen

Familie på alpinferie i Hafjell Alpinsenter | Foto: Bård Gundersen

Hafjell Alpinsenter | Foto: Bård Gundersen

 

Kort om marked

Markedsaktiviteter

Visit Lillehammer hadde i 2021 mye aktivitet og synlighet. Vi har gjennom ulike støtteordninger fått ekstramidler fra kommunene våre til å skape aktivitet og synlighet for å hjelpe regionen og bedriftene. Det har blitt produsert mye nytt materiell i form av filmer og bilder, jobbet fram ulike nye konsept og kjørt kampanjer i mange ulike kanaler.

Som digital turistinformasjon og markedsføringskanal er Lillehammer.com (inkludert inspirasjonsbloggen blogg.lillehammer.com) en av regionens viktigste digitale kanaler. I 2021 hadde kanalen hele 1,5 million med sidevisninger, over 700 000 økter og ca 2 sider per økt. Vi leverte i underkant av 200 000 klikk videre til våre medlemsbedrifter. 

Visit Lillehammer sin aktivitet i sosiale medier fokuserer i all hovedsak mot Facebook og Instagram. Vi har stor aktivitet organisk, i tillegg til betalte kampanjer. Rekkevidden ligger på ca 3,5 millioner. 

 

Arrangement – På veg ut av Pandemien

Visit Lillehammer har de siste 10 årene hatt en aktiv rolle i arrangementsturismearbeidet til  Innovasjon Norge. Her er vi gjennom det siste året fått på plass mye. For første gang  er arrangementsturisme en del av den nasjonale reiselivsstrategien. Arbeidet har også ført til tettere og bedre dialog med både kultur-Norge og ikke minst Idretts Norge. Egne avtaler er gjort mellom Innovasjon Norge og NIF og samtlige særforbund. Det er opprettet en egen ordning i KUD hvor mindre mesterskap som ikke kan forventes finansiert av sponsor og TV-rettigheter kan søke om statlig finansiering.  Curling-EM i november var et slik arrangement.

 

Turistkontoret

Turistinformasjonen hadde i 2021 nesten 14 000 besøkende, en nedgang på i overkant av 3000 besøk. Vi antar at noe av årsaken er situasjonen med korona. Besøkstallene i mnd januar-mai er drastisk lavere enn i samme periode i 2020. mens det fra og med juni og ut året er mer besøkende enn sammenlignet for 2020. Vi merket en oppgang av internasjonale gjester mot slutten av året.

Visit Lillehammer har en avtale med Innlandstrafikk om salg av busskort, samt ruteinformasjon og hittegodshåndtering.

De ansatte på turistinformasjonen utfører mange oppgaver i tillegg til å være vertskap. 2021 har vært et omstillingsår hvor målet blant annet har vært å involvere turistkontoret i sterkere grad inn i markedsarbeidet i Visit Lillehammer. Turistkontoret har nå ansvar for koordinering av organisk innhold til Instagram og Facebook og bidrar sterkt i arbeidet med blogg og nettsted.

 

  Illustrasjon av Hafjellbussen

  Hafjellbussen lokal | Et tiltak i prosjektet Grønn og sømløs mobilitet

  Kompetanse og utvikling

  Prosjekt Grønn og sømløs mobilitet

  Målet med prosjektet er å tilrettelegge transportløsninger for morgendagens reisende, samt redusere utslipp på reiser til/fra og internt i regionen. Konkrete resultater av prosjektet så langt er de pågående pilotene for internbuss og transferbuss i Hafjell (Hafjellbussen). Internbuss har også vært testet på Sjusjøen. Prosjektet har vært pådriver for etablering av el-sykkel utleie på Lillehammer og forløperen til at «Entre Øyer» (mobilitetsprosjekt i Hafjell) kom i gang.

   

  Prosjekt Matrute Gudbrandsdal

  Målet med prosjektet er mer lokal mat og drikke på menyen, samt øke kompetansen hos serveringsbedrifter og produsenter. Dette er et prosjektsamarbeid med Gudbrandsdalsmat og Nasjonalparkriket. Så langt består Matrute Gudbrandsdal av ca. 30 bedrifter fra hele Gudbrandsdalen; produsenter med utsalg og serveringsbedrifter. Disse blir synliggjort på www.matrutegudbrandsdal.no. Her synliggjøres også forslag til ulike reiseruter. I 2021 har produksjon av filmmateriell vært prioritert, det er produsert 18 kortere filmsnutter fra produsenter og spisesteder. Prosjektet jobber også med kompetanseheving og nettverksbygging.

  Følgende kurs/møter er gjennomført i 2021

  • Kurset «Lokalmat – tilby bedre matopplevelser» – februar 2021. Samarbeid med VOR (Visit Oslo Region).
  • Snowballkonferansen – april 2021
  • Generalforsamling og medlemsmøte –mai 2021
  • Markedsrådsmøter og kampanjenettverksmøter – gjennom året
  • Historiefortellingskurs – Nov. 2021. Samarbeid med VOR (Visit Oslo Region).

   

  Re-merket som bærekraftig reisemål i desember 2021

  For å bli re-merket som bærekraftig reisemål har 104 indikatorer innen områdene bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet blitt besvart på nytt. Vår region scorer bra på involvering av medlemsbedrifter i utvalg og prosjekter, vi har økt andel serveringsbedrifter som tilbyr lokalmat og andel miljøsertifiserte reiselivsbedrifter i perioden. Det har blitt jobbet godt med ny arrangementsstrategi og veileder for bærekraftig arrangement. Veilederen blir trukket fram som et «best practise» eksempel av kontrollør for bærekraftig reisemål, til etterlevelse for andre destinasjoner.

  Videre er antall tiltak som bidrar til å redusere utslipp/transportbehov, antall returpunkter for kildesortert avfall fra fritidsboliger og antall tømmestasjoner for bobil økt. Andel av avfallsproduksjon som går til fjernvarme og/eller gjenvinning har også økt. Kompetansehevende tiltak i form av kurs og møteplasser, og antall tiltak for å øke helårs arbeidsplasser scorer vi også bra på. Og ikke minst viser gjesteundersøkelsen at andel gjester som er fornøyd med oppholdet har økt fra forrige gjesteundersøkelse.

   

  Digital Strategi/Mitt Sted

  Visit Lillehammer har stått som leadpartner i prosjektet Mitt Sted for både fase 1 og 2.

   

  Arrangementsutvikling 

  Visit Lillehammer bestreber seg til å bistå alle arrangører som ønsker bistand. Rundt 40 arrangører har i en eller annen form fått bistand fra oss i 2021. Vi opplever at aktiviteten og mangfoldet er stort, og at mange er klare og lysten til å arrangere igjen. Videre kan vi slå fast at våre fyrtårn er trygt gjennom pandemien, og at vi har satt spor med de mesterskapet vi har arrangert, EM-curling og VM snøsport.

   

  Markedsutvikling

  Selskapet og reiselivet i regionen har over flere år hatt fokus på digitalisering, bærekraft og prioritering av nærmarkedene. Dette viste seg å være viktig for å kunne bli en av vinnerne i det norske feriemarkedet også i 2021. Det er forventet at det norske ferie- og fritidsmarkedet, samt deltidsinnbyggere, vil være det viktigste markedet også i 2022. I løpet av 2022 vil nærmarkeder og Europa ellers gradvis gjenåpnes og det forventes trafikk fra særlig nabolandene vintersesongen 2022-2023.

  Som del av tilpasningen til post-korona har selskapet igangsatt et samarbeidsprosjekt Masterplan for reiseliv «Gudbrandsdalen 2030» med de øvrige destinasjonsselskapene i Gudbrandsdalen, for å se hvordan reiselivsnæringen i hele dalføret kan samarbeidede tettere og mer effektivt fremover. Dette arbeidet ble startet opp i 2021 og fullføres i 2022.

  Det er styrets oppfatning at selskapet må tilpasse seg Destinasjon 3.0 (jfr. nasjonal reiselivsstrategi) og innovere i egen forretningsmodell og finne nye inntektsstrømmer. Dette arbeidet er i gang, og vil gjennom Snowball 2.0 stake ut en kurs som sikrer at selskapet og reiselivet i regionen er rigget for å kunne ta del av veksten når den igjen kommer.

  Les mer i Styrets redegjørelse for 2021

   

  Positiv utvikling i antall gjestedøgn

  Tall fra SSB viser i overkant av 900 tusen kommersielle gjestedøgn i vår region i 2021. Dette er en økning på ca 30% sammenlignet med 2020. Året startet med restriksjoner, men etter lettelser ser vi antydning til økning mot sommeren, og trafikken tok seg godt opp i oktober og november før restriksjoner igjen gikk utover reiselivsnæringen i desember. Våre gjester har en gjenomsnittlig oppholdtid på 2,1 gjestedøgn. De fordeler seg ca 55/45 mellom hotellovernattinger og camping/hyttergrend fordelt på året.

  Beleggsprosenten vises til 32% i SSB som inkluderer alle hoteller i regionen, mens BA (Benchmark Alliance) viser en beleggsprosent på 39%. 

  Airbnb markedet i regionen var frem til sommeren 2021 fortsatt i nedgang, men her er trenden snudd fra august og utover med markant oppgang resten av året. Solgte romnetter i 2021: 90 445

   

  Medieovervåkning

  Visit Lillehammer benytter Notified som verktøy for medieovervåkning, vi søker i digitale artikler, blogger og ulike sosiale medier. Viktig å merke seg at vi kartlegger digitalt, ikke trykte medier.  Noen av våre søk har som formål å ha så høy relevans som mulig (spesielt søk på arrangement), mens andre har som formål å følge med på det totale volumet på generelle begrep.

  I 2021 har søk på generelle begrep vist følgende:

  • Potensiell rekkevidde «Lillehammer» – 72 milliarder (2020: 43 milliarder)
  • Potensiell rekkevidde «Gudbrandsdalen» – 3,7 milliarder (2020: 4,2 milliarder)

  «Lillehammer» har spesielt høy tilstedeværelse i digitale medier i forbindelse med store internasjonale arrangement. I 2021 ser vi derimot mye mindre tilstedeværelse enn normalt på vinteren, som nok kan forklares med avlyste arrangement. Resultater på «Gudbrandsdalen» kan være noe redusert på grunn av mye omtale rundt flom i 2019.

   

  Ansvarlig markedsføring

  Ansvarlig markedsføring

  Ved å tiltrekke seg de riktige gjestene, gi ærlig informasjon og ta hensyn til miljøet, lokalsamfunnet og den langsiktige bærekraften, kan vi skape et reisemål som er både attraktivt og ansvarlig. Ansvarlig markedsføring spiller en nøkkelrolle i dette.

  les mer
  Reiselivet inviterer lokalbefolkningen

  Reiselivet inviterer lokalbefolkningen

  9. juni 24 | Kommende helg inviterer Visit Lillehammer og reiselivsaktørene i Lillehammer og Gudbrandsdalen lokalbefolkningen til å oppleve lokale attraksjoner og aktiviteter med gratistilbud og gode rabatter. Arrangementet starter allerede lørdag med gratis gondol og muligheten til å oppleve nyskapingen Neveresting i Hafjell.

  les mer